กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวปรัชวัน คงแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายเอกชัย ทาปั๋น
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายนนธนิศร์ พรหมเหมือน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1