กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายเอกชัย ทาปั๋น
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
อีเมล์ : aekkachai@banchalong.ac.th

นายนนธนิศร์ พรหมเหมือน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวณัฐธิดา ปิยะรัฐ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1