กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวโฉมศรี ศรีสุวรรณ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวจิราพร ทองสุย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวสุวพัชร แกมนิรัตน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางมุจลินท์ ธิยะภูมิ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2