กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชลลดา หนูนิลปลอดดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0902253782
อีเมล์ : biifern_noonin@hotmail.com

นางสาวพิมพ์วิไล ทองนะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0831053117
อีเมล์ : pimwilai2522@gmail.com

นางสาวสุพัตรา ทนน้ำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวเกสรินทร์ หนูมาก
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวณัฏฐา ประทุมสุวรรณ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2