กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพิมพ์วิไล ทองนะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

ชลลดา หนูนิลปลอดดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวสุพัตรา ทนน้ำ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวเกสรินทร์ หนูมาก
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2