ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนบ้านฉลอง
     
โรงเรียนบ้านฉลอง  เดิมตั้งอยู่ที่วัดไชยธาราราม(วัดฉลอง)  หมู่ที่  ๖  ตำบลฉลอง  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต 
ก่อตั้งเมื่อวันที่  ๑  เมษายน  ๒๔๔๙  โดยพระครูครุกิจจานุการ(หลวงพ่อช่วง)  เจ้าอาวาสวัดฉลองโดยใช้
ศาลาการเปรียญเป็นสถานที่เรียน  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑–๔
         พ.ศ. ๒๔๙๗  นายกล้ำ   เผือกเพชร  ได้บริจาคที่ดิน (ซึ่งเป็นบริเวณโรงเรียนในปัจจุบัน)  จำนวน  ๙ ไร่  ๓ งาน 
เพื่อสร้างโรงเรียนแห่งใหม่  (ในพื้นที่ปัจจุบัน)   โดยสร้างอาคารหลังแรก  แบบ ป.๑ ซ  ขนาด ๔ ห้องเรียน 
ให้ชื่อว่าโรงเรียนบ้านฉลอง  อักษรย่อ ป.ภก.๒  เปิดเรียนเมื่อวันที่ ๖  พฤษภาคม  ๒๔๙๘
         พ.ศ. ๒๕๐๓  นายโอภาศ  อารามรักษ์  บริจาคที่ดินเพิ่มเติม  จำนวน ๓ งาน
         พ.ศ. ๒๕๐๖  ขยายการศึกษาภาคบังคับถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗  ตามพระราบัญญัติประถมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๐๓
         พ.ศ. ๒๕๑๑  นายเกลื้อม   อาวุธ  บริจาคที่ดิน  จำนวน  ๕๐ ตารางวา  และโรงเรียนร่วมกับชาวบ้านจัดหาเงินซื้อที่ดิน
เพิ่มเติมอีก  จำนวน  ๒ ไร่  รวมที่ดินทั้งหมด    ๑๔ ไร่  ๒ งาน  ๔๗ ตารางวา
จนถึงปี  พ.ศ. ๒๕๔๕ สร้างอาคาร ๓ ชั้น (อาคารหลวงพ่อวัดฉลอง ๒๕๔๕ ) ๑๒ ห้องเรียนพร้อมครุภัณฑ์ งบประมาณ
สนับสนุนจากวัดไชยธาราราม โดยพระครูอุดมเวชกิจ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
 
         ต่อมาได้มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ ตามลำดับ  กระทั่งปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา
ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  โดยใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑