พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจโรงเรียน
๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะทางด้านวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และสมรรถนะสาคัญตามเกณฑ์มาตรฐาน สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
๓. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม
๔. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต สุขนิสัยที่ดี มีทักษะพื้นฐานทางด้านกีฬา ศิลปะและดนตรี
๕. จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ
๖. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ในกระบวนการเรียนการสอน สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑
๗. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น
๘. จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๙. พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้