เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียนบ้านฉลอง
คำร้อง/ทำนอง..อาจารย์ภาณุพงศ์ จินะทอง
                                                   …….ดนตรี..…..
โรงเรียนดี โรงเรียนเด่น เป็นสง่า         ช่วยนำพา ชุมชน ให้สดใส
สร้างอนาคต เยาวชน  ชาวไทย                       มีเกียรติ  ก้องไกล  บ้านฉลอง
วัดไชย  ธาราราม  เคียงคู่อยู่                            เคารพครู  ผู้ประทาน  การศึกษา
ร่วมคิด  ร่วมทำ  คือปรัชญา                            เร่งพัฒนา     เป็นพันธกิจ  ของเรา
                                                   …….ดนตรี..…..
น้องพี่  มีเลือดสี   ม่วง ขาว              เป็นเรื่องราว   พร้อมความรัก   สมัครสมาน
รักใคร่    กลมเกลียว    ยิ่งยืนนาน                   และประสาน  สัมพันธ์  ไม่เสื่อมคลาย
“บ้านฉลอง”  คือนามเด่น เป็นที่หนึ่ง             เป็นที่พึ่ง    ของชุมชน     คนทั้งหลาย
"บ้านฉลอง" มีเลือดเข้ม มิเสื่อมคลาย            สู่ที่หมาย   เพื่อเป็นหนึ่ง  ของเมืองไทย 
                                                               (ซ้ำ)