กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายจิตตรง ธนันชัย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายกีรติ พรหมนรา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2