กลุ่มสาระฯศิลปะ

เครือวัลย์ เชาว์เฉลิมพงศ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาววิรัลพัชร บางโรย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1