กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

เครือวัลย์ เชาว์เฉลิมพงศ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0876276572
อีเมล์ : krauewan.21@gmail.com

นางสาววิรัลพัชร บางโรย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0943108055
อีเมล์ : napaporn.bangroy@gmail.com

นางสาววรันยนัฐฎ์ เนตรไสว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1