กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวสุพัตรา ทนน้ำ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวเกสรินทร์ หนูมาก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2