กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวเกสรินทร์ หนูมาก
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวสุพัตรา ทนน้ำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0869486700
อีเมล์ : patpao1512@gmail.com