กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายอิทธิพล ศรีเรืองรัตน์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
อีเมล์ : armmyseal261@gmail.com