คณะผู้บริหาร

นายต่อตระกูล พรมนุ่น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสุพรรณี หนูรุ่น
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0994785149
อีเมล์ : peepung56@gmail.com

นางสาวเครือวัลย์ เชาว์เฉลิมพงศ์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

นางศิริรัตน์ สารบุตร
หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ

นางสาวกรรณิกา อรรถะชัยยะ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

นางสาวจิราพร ทองสุย
หัวหน้ากลุ่มงานบุคลากร

นายกีรติ พรหมนรา
หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่

นายจิตตรง ธนันชัย
หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน

นางสาวพิมพ์วิไล ทองนะ
หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ

นางสาวโฉมศรี ศรีสุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มงานโครงการพิเศษ