คณะผู้บริหาร

นายต่อตระกูล พรมนุ่น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสุพรรณี หนูรุ่น
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา