กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายธัชนันท์ พวงนุ่น
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เบอร์โทร : 0901614214
อีเมล์ : Neptunetoyou@gmail.com

นางสาวกรรณิกา อรรถะชัยยะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1
อีเมล์ : krukannika1110@hotmail.com

นางสาวอุไรวรรณ แซ่โค้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0981042261
อีเมล์ : uraiwan21082517@gmail.com