กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายพีราวิชญ์ คีรีกิ้น
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวกรรณิกา อรรถะชัยยะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายธัชนันท์ พวงนุ่น
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวอุไรวรรณ แซ่โค้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1