ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาพื้นฐาน ครั้งที่ 5 / 2562

วันที่  4  พฤศจิกายน  2562  นายต่อตระกูล  พรมนุ่น  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉลอง ผู้บริหาร  คณะครู 
ได้ประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน  ครั้งที่ 5 / 2562  เรื่องผลการประเมินยุวเกษตรระดับภาค
ผลการประกวด
ศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับจังหวัด  การโอนย้ายของครูผู้สอน  การเข้ารับการประเมินสำนักงานรับรองมาตรฐาน  และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) การแก้ไขปัญหาระบบน้ำบาดาลของโรงเรียน  การจ้างบุคลากร  
การจัดระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี  (พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2565)  แผนการปฏิบัติประจำปี  2563  งานวิชาการ  และการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ  ห้องประชุมเทพทาโร  โรงเรียนบ้านฉลอง 

โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2562,23:46   อ่าน 200 ครั้ง