ภาพกิจกรรม
17 ม.ค.65 คณะศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
นายต่อตระกูล พรมนุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉลอง รองสุพรรณี หนูรุ่น รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับ นางมาลัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อช่วยเหลือและให้คำแนะนำสถานศึกษาตามบริบทพื้นที่ ให้เกิดคุณภาพแก่ผู้เรียน ณ ห้องประชุมเทพทาโร โรงเรียนบ้านฉลอง
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2565,20:03   อ่าน 248 ครั้ง