ภาพกิจกรรม
การประเมิน​การคัดเลือกผลงานกลุ่มยุวเกษตรกร และที่ปรึกษายุวเกษตรกรดีเด่นระดับเขต
วันที่​ 19​ มิถุนายน​ พ.ศ.​2562​  นายต่อตระกูล  พรมนุ่น  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉลอง  คณะครู  นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา  ร่วม
ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกผลงานกลุ่มยุวเกษตรกร  และที่ปรึกษายุวเกษตรดีเด่น  ระดับเขต  ทางโรงเรียนบ้านฉลองขอขอบพระคุณ 
ทุกหน่วยงาน  เช่น  สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต  เกษตรกรดีเด่น  สาขาพัฒนาที่ดินระดับประเทศ  ปี  2561  ผู้บริหาร สพป.ภูเก็ต 
เทศบาลตำบลฉลอง  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  ประธานเครือข่ายสมาคมผู้ปกครอง  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 6  ตำบลฉลอง  ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสังกัด สพป.ภูเก็ต  ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ปราญช์ภูมิปัญญา และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือ  ช่วยเหลือใน
การประเมินคัดเลือก  ผลงานกลุ่มยุวเกษตรกร  และที่ปรึกษายุวเกษตรกรดีเด่นระดับเขต  ผ่านไปได้ด้วยดีโพสเมื่อ :    อ่าน 441 ครั้ง