กิจกรรมวันเด็กโรงเรียนบ้านฉลอง  ประจำปี 2561  
ทางโรงเรียนบ้านฉลอง ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง
ที่ให้การสนับสนุน ทุนการศึกษา ของรางวัล อาหารเครื่องดื่ม
และในปีนี้นักเรียนของเรา
ได้รับทุนทั้งหมด 110 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 74,500 บาท 

 

ภาพเพิ่มเติม คลิก

 

โรงเรียนบ้านฉลอง

โทรศัพท์ : 076-381947   โทรสาร : 076-381947