โรงเรียนบ้านฉลองเข้าร่วมกิจกรรม ”Proud Together”
โครงการการจัดการเรียนการสอน  โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

(Problem Based Learning PBL)
โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน

 

 

โรงเรียนบ้านฉลอง

โทรศัพท์ : 076-381947   โทรสาร : 076-381947