โรงเรียนบ้านฉลอง  ได้รับรางวัลสถานศึกษาเจริญพระพุทธมนต์  บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

ชนะเลิศอันดับที่ ๑

 ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง  จังหวัดภูเก็ต

 

โรงเรียนบ้านฉลอง

โทรศัพท์ : 076-381947   โทรสาร : 076-381947