โรงเรียนบ้านฉลองร่วมกับเทศบาลตำบลฉลอง ในโครงการเยาวชนร่วมใจพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย (4 ธันวาคม ของทุกปี)
กิจกรรมจัดทำฝายแม้วเพื่ออนุรักษ์น้ำและดิน
ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนากก

 

ภาพเพิ่มเติม คลิก

 

 

โรงเรียนบ้านฉลอง

โทรศัพท์ : 076-381947   โทรสาร : 076-381947