กิจกรรม ปัน ปั่น ปั้น
ขอขอบคุณธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) จังหวัดภูเก็ต
ร่วมกับโรงเรียนบ้านฉลอง จัดทำโครงการ ธ.ก.ส.อาสาพัฒนาชนบท 

ภาพเพิ่มเติม คลิก

 

โรงเรียนบ้านฉลอง

โทรศัพท์ : 076-381947   โทรสาร : 076-381947