วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560  โรงเรียนบ้านฉลอง ร่วมกับเทศบาลตำบลฉลอง
ร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง  ประจำปี 2560 

 

 

โรงเรียนบ้านฉลอง

โทรศัพท์ : 076-381947   โทรสาร : 076-381947