วันที่  31  สิงหาคม  2560   โรงเรียนบ้านฉลอง  สพป.ภูเก็ต
จัดค่ายยุ
วนวตกร เพื่อบูรณาการศึกษา  
ด้านความคิดสร้างสรรค์ CBL
(Creativity Based Learning) 
โดยช่วงเช้า  นายวิวัฒน์ จักรทอง 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉลองเป็นประธานเปิด  และบรรยาย กระตุ้นการเรียนรู้  
โดยร่วมถอดบทเรียนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการกระตุ้น
การจัดกระบวนการเรียนรู้  
ช่วงบ่าย นายกีรติ พรหมนรา นางสาวกรรณิการ์ อรรถชัยยะ
และวิทยากรจิ๋ว(
เด็กชายวีรวัฒน์  จักรทอง)ในการต่อหุ่นยนต์ทางด้านวิศวกรรม
เพื่อเป็นแรงเสริม
ให้กับพี่ๆในการเรียนรู้ 

   

ภาพเพิ่มเติมคลิก

 

 

โรงเรียนบ้านฉลอง

โทรศัพท์ : 076-381947   โทรสาร : 076-381947