ผู้บริหาร  คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านฉลอง ร่วมแห่เทียนพรรษา
ถวายวัดลัฎฐิวนาราม วัดไชยธาราราม วัดสิริสีรสุภาราม

ภาพเพิื่่มเติม คลิก

 

 

โรงเรียนบ้านฉลอง

โทรศัพท์ : 076-381947   โทรสาร : 076-381947