กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มยุวกษตรและ 
 ที่ปรึกษายุวเกษตร ระดับจังหวัด
ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  
ตำบลป่าคลอก  อำเภอ
ถลาง จังหวัดภูเก็ต

 

ภาพเพิ่มเติม คลิก

 

โรงเรียนบ้านฉลอง

โทรศัพท์ : 076-381947   โทรสาร : 076-381947