ประวัติผู้อำนวยการ

ชื่อ นายวิวัฒน์  จักรทอง

เกิดวันที่ 21 กรกฎาคม 2500

ประวัติการศึกษา

     ระดับประถม

-          ป.1 – ป.7   โรงเรียนบ้านไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

     ระดับมัธยม

-          ม.1 – ม.3   โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

     ระดับอุดมศึกษา 

-          คบ. คณิตศาสตร์     วิทยาลัยครู

-          ปบ.บริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประวัติการทำงาน

-       พ.ศ. 2523   ครูโรงเรียนบ้านคลองทรายขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

-       พ.ศ. 2531   ครูโรงเรียนบ้านไร่ออก  อ.สิเกา  จ.ตรัง

-       พ.ศ. 2537   ครูโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม อ.เมือง จ.พังงา

-       พ.ศ. 2540   ครูโรงเรียนบ้านนาบอน  อ.เมือง จ.ภูเก็ต

-       พ.ศ. 2547   ครูใหญ่โรงเรียนเกาะโหลน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

-       พ.ศ. 2549   ผอ.โรงเรียนบ้านในทอน  อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

-       พ.ศ. 2551   ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่

-       ปัจจุบัน       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉลอง

สโลแกน

เกิดที่หลอง(ฉลอง) ใหญ่ไม้ขาว  เฒ่า(โต)ในยาง  ทำงานตรัง  ดังพังงา  กลับมาพัฒนาภูเก็ต

 

ครอบครัว

คู่สมรส นางศิริพร   จักรทอง

มีบุตร 2 คน

1.       นายณัฐวุฒิ   จักรทอง

2.       นางสาวณฉัตร   จักรทอง

 

 

 

โรงเรียนบ้านฉลอง

โทรศัพท์ : 076-381947   โทรสาร : 076-381947