นักเรียนกระทำความดี  โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน  ทำความดีด้วยความสมัครใจ ด้วยความศรัทธา ด้วยจิตสำนัก และปฏิบัติจนติดเป็นนิสัย ทั้งต่อหน้าและลับหลังผู้อื่น

 

โรงเรียนบ้านฉลอง

โทรศัพท์ : 076-381947   โทรสาร : 076-381947