นโยบายลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้
.

1.        การเสริมทักษะการเรียนรู้ สำหรับเด็กเก่ง ปานกลาง  ปรับปรุง โดย

1.1             การใช้กระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน  ครูเป็นโค๊ช  หรือพี่เลี้ยง (เชื่อว่าความ เป็นเพื่อนจะมีความใกล้ชิด ย่อมจะรู้ เข้าใจ และให้กำลังใจได้มากกว่า  ครูเป็นผู้สนับสนุน และอยู่เบื้องหลังแห่งความสำเร็จ)

1.2             กระบวนการสองต่อสอง (เป็นการจับคู่นักเรียนกับนักเรียน, นักเรียนกับผู้ปกครอง, นักเรียนกับครู, ครูกับผู้ปกครอง

1.3             กระบวนการใจประสานใจ  เป็นกิจกรรมจิตอาสา สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน  ภายในกลุ่มย่อย โดยภายในกลุ่มมีทั้งนักเรียนระดับความรู้เดียวกัน หรือต่างระดับ)

1.4             อื่นๆ ที่สร้างให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ยั่งยืน เช่น การค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับวิถีชีวิต การลงมือปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่อง

2.        การเสริมทักษะชีวิต สำหรับนักเรียนทุกคน

2.1             ด้านการประกอบอาชีพ เช่น ด้านคหกรรม (อาหาร/ขนม แม่บ้านเย็บปักถักร้อย) ด้านการเกษตร (การปลูกผักสวนครัว/การเพาะเห็ด/ทำปุ๋ยชีวภาพ ฯลฯ) เป็นต้น

2.2             ชมรมที่นักเรียนชอบ รัก และถนัด เช่นการกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ งานเทคโนโลยี งานประดิษฐ์ งานการบริการ เป็นต้น

2.3             การเข้าอบรมคุณธรรม จริยธรรม จารีตประเพณี  ประวัติศาสตร์ และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยอย่างสงบสุข

2.4             การนำประสบการณ์ การเรียนรู้สู่ภาคปฏิบัติ (เรียนในห้องเรียนสู่การใช้นอกห้องเรียนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน) เดือนละครั้ง และจัดตลาดวิชาการภาคเรียนละ 1 ครั้ง

 

 

 

โรงเรียนบ้านฉลอง

โทรศัพท์ : 076-381947   โทรสาร : 076-381947