จำนวนห้องเรียน  และจำนวนนักเรียน

ณ วันที่  11  พฤษภาคม  2560

 โรงเรียนบ้านฉลอง

ชั้นเรียน

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

หมายเหตุ

ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.

จัดจริง

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาลปีที่ 1

2

2

40

31

71

 

อนุบาลปีที่ 2

2

2

30

22

52

 

รวมก่อนประถมศึกษา

5

5

70

53

123

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

2

2

42

28

70

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

3

3

46

37

83

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

2

2

43

24

67

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

2

2

44

25

69

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

2

2

33

27

60

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2

2

35

21

56

 

รวมระดับประถมศึกษา

13

13

240

161

401

 

รวมทั้งสิ้น

18

18

310

214

524

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านฉลอง

โทรศัพท์ : 076-381947   โทรสาร : 076-381947