รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านฉลอง

  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

พุทธศักราช  ๒๕๕๖

 

1. นายมนู           เขียวคราม                      ประธานคณะกรรมการ

2. นายสถาพร    เอกบุตร                          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

3. นายเผด็จ        ลูกจันทร์                        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

4. นางปฏิบัติ      สุวรรณ                          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

5. นายปรีชา       นาคดำ                           กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

6. นายวัลชา       ไฝงาม                            กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

7. นายเชษฐ์ธนาศักดิ์      ลูกจันทร์           กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

8. ว่าที่ร้อยเอกอัครเรศ    กิ่งแก้ว              กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

9. นายสุรวุฒิ        เอี่ยวสกุล                     กรรมการผู้แทนครู

10. นายสำราญ             จินดาพล             กรรมการผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น

11. นายจรูญ          นันทกิจวิบูรย์            กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

12. พระมหาพงษ์ศักดิ์   เตชวณฺโณ          กรรมการผู้แทนพระภิกษุ

13. นายสุพร          วนิชกุล                      กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

14. นายณภัทร    ประทีป ณ ถลาง           กรรมการผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน

15. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉลอง   

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านฉลอง

โทรศัพท์ : 076-381947   โทรสาร : 076-381947