นโยบายของโรงเรียนบ้านฉลอง

 

๑.จัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ทั้งทางด้าน ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีสุนทรียภาพ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

๒.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น

๓.จัดการเรียนการสอนสภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสม และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

๔.ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาบุคคากรให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา

๕.คุ้มครองป้องกันและดูแลให้ผู้เรียนห่างไกลจากสิ่งเสพติด สื่อลามก การทะเลาะวิวาท และอุบัติภัย ตลอดจนพิทักษ์สิทธิเด็ก

๖.สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้ารับการศึกษาต่อจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๒ ปี

๗.ร่วมมือกับชุมชนและองค์กรปกครองท้องถิ่นจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

 

 

 

โรงเรียนบ้านฉลอง

โทรศัพท์ : 076-381947   โทรสาร : 076-381947