เป้าหมายของผู้เรียน

๑.โรงเรียนบ้านฉลองมีความประสงค์ให้ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

๒.โรงเรียนบ้านฉลองมีจุดประสงค์ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

๓.โรงเรียนบ้านฉลองมีความประสงค์ให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย มีความปลอดภัยในการดำรงชีวิต

๔.โรงเรียนบ้านฉลองมีความประสงค์ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณงามความดีตามวิถีพุทธ

๕.โรงเรียนบ้านฉลองมีความประสงค์ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
๖.โรงเรียนบ้านฉลองมีความประสงค์ให้ผู้เรียนมีความรู้ในด้านภาษาไทย และภาษาต่างประเทศนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

๗.โรงเรียนบ้านฉลองมีความประสงค์ให้ผู้เรียนเป็นเลิศทางการออกกำลังกาย เล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละ ๑ ประเภท และมีสุขภาพแข็งแรง

๘.โรงเรียนบ้านฉลองมีความประสงค์ให้ผู้เรียน เรียนอย่างสนุก มีความสุขในการเรียน การสอน และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต

 

 

 

โรงเรียนบ้านฉลอง

โทรศัพท์ : 076-381947   โทรสาร : 076-381947