พันธกิจของโรงเรียนบ้านฉลอง

 

๑.พัฒนาปรับปรุงผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

๒.พัฒนาปรับปรุงให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ นำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้

๓.พัฒนาปรับปรุงให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณงามความดีตามวิถีพุทธ

๔.พัฒนาปรับปรุงให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย มีความปลอดภัยในการดำรงชีวิต

 

 

 

โรงเรียนบ้านฉลอง

โทรศัพท์ : 076-381947   โทรสาร : 076-381947