ปรัชญาโรงเรียน 

 

ร่วมคิด ร่วมทำ ย่อมมองเห็นโอกาสของความสำเร็จ

และความภูมิใจได้มากกว่า

 

 

 

โรงเรียนบ้านฉลอง

โทรศัพท์ : 076-381947   โทรสาร : 076-381947