วิสัยทัศน์ 

 

เป็นโรงเรียนวิถีไทย  สร้างนักเรียนมีคุณธรรม  นำความรู้ 

สู่สากล  ชุมชนมีส่วนร่วม  บนพื้นฐานความพอเพียง

 

              

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านฉลอง

โทรศัพท์ : 076-381947   โทรสาร : 076-381947