ประวัติโรงเรียนบ้านฉลอง

     

โรงเรียนบ้านฉลอง  เดิมตั้งอยู่ที่วัดไชยธาราราม(วัดฉลอง)  หมู่ที่  ๖  ตำบลฉลอง  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  ก่อตั้งเมื่อวันที่  ๑  เมษายน  ๒๔๔๙  โดยพระครูครุกิจจานุการ(หลวงพ่อช่วง)  เจ้าอาวาสวัดฉลองโดยใช้ศาลาการเปรียญเป็นสถานที่เรียน  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

พ.ศ. ๒๔๙๗  นายกล้ำ   เผือกเพชร  ได้บริจาคที่ดิน (ซึ่งเป็นบริเวณโรงเรียนในปัจจุบัน)  จำนวน  ๙ ไร่  ๓ งาน  เพื่อสร้างโรงเรียนแห่งใหม่  (ในพื้นที่ปัจจุบัน)   โดยสร้างอาคารหลังแรก  แบบ ป.๑ ซ  ขนาด ๔ ห้องเรียน  ให้ชื่อว่าโรงเรียนบ้านฉลอง  อักษรย่อ ป.ภก.๒  เปิดเรียนเมื่อวันที่ ๖  พฤษภาคม  ๒๔๙๘

พ.ศ. ๒๕๐๓  นายโอภาศ  อารามรักษ์  บริจาคที่ดินเพิ่มเติม  จำนวน ๓ งาน

พ.ศ. ๒๕๐๖  ขยายการศึกษาภาคบังคับถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗  ตามพระราบัญญัติประถมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๐๓

พ.ศ. ๒๕๑๑  นายเกลื้อม   อาวุธ  บริจาคที่ดิน  จำนวน  ๕๐ ตารางวา  และโรงเรียนร่วมกับชาวบ้านจัดหาเงินซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีก  จำนวน  ๒ ไร่  รวมที่ดินทั้งหมด    ๑๔ ไร่  ๒ งาน  ๔๗ ตารางวา

จนถึงปี  พ.ศ. ๒๕๔๕ สร้างอาคาร ๓ ชั้น (อาคารหลวงพ่อวัดฉลอง ๒๕๔๕ ) ๑๒ ห้องเรียนพร้อมครุภัณฑ์ งบประมาณ สนับสนุนจากวัดไชยธาราราม โดยพระครูอุดมเวชกิจ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

 

ต่อมาได้มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ ตามลำดับ  กระทั่งปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  โดยใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑

 


 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านฉลอง

โทรศัพท์ : 076-381947   โทรสาร : 076-381947