คณะครูช่วงชั้น 2

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

                                

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านฉลอง

โทรศัพท์ : 076-381947   โทรสาร : 076-381947