คณะครูช่วงชั้น 1

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                                     

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

  

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านฉลอง

โทรศัพท์ : 076-381947   โทรสาร : 076-381947